Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι ο μεγαλύτερος τομέας παραγωγής στον κόσμο από την άποψη των αποδοχών. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στις υπηρεσίες που παρέχονται από τον τομέα χρηματοδότησης. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές τράπεζες, και μεσιτικά γραφεία, είναι παραδείγματα τύπων εταιριών που διαμορφώνουν αυτόν τον τομέα: Παρέχουν τα χρήματα, την επένδυση και τις σχετικές υπηρεσίες.
Η εταιρεία μας σε συνεργασία με μεγάλους και εξειδικευμένους οργανισμούς προσφέρει τις εξής χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Το οργανόγραμμα κάθε επιχείρησης είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία μέσω του οποίου επιτυγχάνονται οι μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι της. Αποτυπώνει επακριβώς κατ’ ελάχιστον, τις γραμμές αναφορές, τα σημεία λήψης αποφάσεων καθώς και τις βασικότερες προτεραιότητες μιας επιχείρησης.
Η προσέγγιση μας περιλαμβάνει την πλήρη αποτύπωση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης με τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, τον προσδιορισμό της μελλοντικής δομής, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με το επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησης . Ταυτόχρονα η όποια μετεξέλιξη συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονοπρόγραμμα εφαρμογής, που λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης οργανωτικής διάρθρωσης ή ακόμα και σε ξεχωριστή βάση, διαθέτοντας ένα εξαιρετικά έμπειρο επιτελείο ελεγκτών, απόλυτα εξειδικευμένων στις μεγαλύτερες εταιρίες / ομίλους της ελληνικής αγοράς δημιουργούμε και καταγράφουμε σε ειδικό εγχειρίδιο τις λειτουργικές διαδικασίες ανά οργανογραμματική οντότητα, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό και επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
Επί της ουσίας, αναπτύσσουμε τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες στις εργασίες σας, ώστε να υπάρχει από την Διοίκηση της εταιρείας σας, πλήρης οριζόντιος και κάθετος έλεγχος των λειτουργιών, εξασφαλίζοντας τις συναλλαγές, την παραγωγικότητα και περιορίζοντας σημαντικά το κόστος.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Προσδιορισμός άριστου τρόπου χρηματοδότησης Επιχειρήσεων
Τόσο σε περιόδους Bull όσο και σε περιόδους Bear market η χρηματοδότηση των Ενεργητικών στοιχείων μιας επιχείρησης καθώς και ο τρόπος άντλησης των απαραίτητων πόρων, προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα χρόνο και από τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο τόσο της ρευστότητας όσο και επιτοκίων.
Η ακριβής ανάλυση και ο προσδιορισμός αυτών των παραγόντων καθώς και ο προσδιορισμός των εισροών-εκροών μιας επιχείρησης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες σε κάθε χρηματοδοτικό σχήμα/διαδικασία.
Στα πλαίσια των προσφερομένων υπηρεσιών μας όχι μόνο εστιάζουμε και αναλύουμε όλο το χρηματοδοτικό σχήμα καθώς και τα πιθανά mismatch, αλλά προτείνουμε και τις καλύτερες εφικτές λύσεις στα πλαίσια:

  • Μείωσης του κόστους δανεισμού, την βιωσιμότητα του δανείου και απελευθέρωση ρευστότητας, τις οποίες υποστηρίζουμε και διαπραγματευόμαστε μαζί με την επιχείρηση ενώπιον του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
  • Την δυνατότητα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, επιχειρηματικών συμπράξεων/ επενδύσεων.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με ισχυρό και έμπειρο επιτελείο, την διευθέτηση των καθυστερημένων δανείων, προσφέροντας πέραν της οικονομικής ανάλυσης και του προσδιορισμού του πλέον ενδεδειγμένου τρόπου διευθέτησης, Νομική ανάλυση, κάλυψη και εκπροσώπηση, έναντι των πιστωτών, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα για την αρτιότητα και αποτελεσματικότητα των κινήσεων/συμβουλών μας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Αποτίμηση χαρτοφυλακίων
Ο διαχωρισμός του Ενεργητικού μιας επιχείρησης ανάλογα με τη διάρκεια ζωής των περιλαμβανομένων στοιχείων, οδηγεί αναπόφευκτα στην αντιμετώπιση-εκτίμηση της περιουσιακής θέσης με κανόνες χαρτοφυλακίου.
Ένα χαρτοφυλάκιο πρέπει να αποτιμάται με σύγχρονες μεθόδους και με κανόνες απόδοσης κινδύνου έτσι ώστε να προσδιορίζεται η πραγματική τρέχουσα αξία του.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας στοχεύουν στην εκτίμηση, ποιοτική και ποσοτική, των επιμέρους στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Ενεργητικού μιας επιχείρησης καθώς και για το σύνολό του με σύγχρονες μεθόδους ώστε να αποτυπωθεί η αγοραία αξία της υπό εξέταση οντότητας.

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων αντιστάθμισης/επιλογή προϊόντων ελαχιστοποίησης κινδύνων.

Η επιχειρηματικότητα και το επιχειρείν χαρακτηρίζεται από την ανάληψη πολλαπλών μορφών κινδύνων. Προσπάθεια κάθε ορθολογικής επιχειρηματικής διαδικασίας αποτελεί η ποσοτικοποίηση αυτών και ταυτόχρονα η χρήση μεθόδων/εργαλείων ελαχιστοποίησης τους.
Η συνεισφορά μας, διαθέτοντας τους πιο εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες, έγκειται στον προσδιορισμό και την μέτρηση των βασικών μορφών κινδύνου που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση και ταυτόχρονα δημιουργία εισήγησης προς την Οικονομική Διεύθυνση/Διοίκηση εξειδίκευσης και εφαρμογής των εργαλείων/μεθόδων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι, να δημιουργήσουμε την «άριστη» εσωτερική τιμολόγηση, με σκοπό την επακριβή εκτίμηση και πραγματοποίηση του επιθυμητού αποτελέσματος.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαχείριση Διαθεσίμων/ Επενδύσεων
Η ταχεία ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών / χρηματαγορών και η χρήση των νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων στις επενδύσεις των ρευστών διαθεσίμων των ιδιωτών, απαιτεί αφ’ ενός μεν εξειδικευμένες γνώσεις, αφ’ ετέρου δε ικανότητα αντίληψης και ερμηνείας των τάσεων της αγοράς.
Τα private banking desks των τραπεζών που διαμεσολαβούν, ενώ διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία, λόγω του όγκου των πελατών και των ρευστών που διαχειρίζονται δρουν απρόσωπα και χωρίς να παρέχουν στους πελάτες τους τις αναγκαίες και κατάλληλες πληροφορίες ώστε να αντιληφθούν αφ’ ενός μεν το είδος της επένδυσης, αφ’ ετέρου δε τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι των επενδυτών δεν γνωρίζουν τα προϊόντα στα οποία έχουν επενδυθεί τα διαθέσιμά τους.
Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτόν, αφ’ ενός μεν καλύπτουν την πλήρη ερμηνεία και ανάλυση της επένδυσης, αφ’ ετέρου δε συμβουλεύουμε τον επενδυτή όχι μόνο στο να αξιολογήσει το προτεινόμενο προϊόν, αλλά να επιλέξει το πλέον κατάλληλο για το επενδυτικό profile του, να το παρακολουθεί και να το ελέγχει.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αποτίμηση εταιρειών – Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
Η αποτίμηση της επιχειρηματικής οντότητας αποτελεί αφ’ ενός απαραίτητη γνώση για τον κάθε επιχειρηματία, αφ’ ετέρου δε διευκολύνει επιχειρηματικές κινήσεις στο πεδίο των εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Η εταιρεία μας όχι μόνο έχει την γνώση και εμπειρία στην αποτίμηση εταιρειών, αλλά μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε συγχωνεύσεις και εξαγορές καλύπτοντας όλο το φάσμα των Οικονομικών, Λογιστικών και Φορολογικών παραμέτρων που απαιτούνται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, διαθέτοντας τόσο τους απαραίτητους και εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους, όσο και ένα ισχυρό δίκτυο ενδιαφερομένων Ξένων ή Ελλήνων επενδυτών. Επιδιώκουμε, εφόσον το επιθυμούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, να έχουν ουσιαστικό ρόλο και οι διαπραγματεύσεις να έχουν αμοιβαίο όφελος τόσο για τους μετόχους όσο και για την εγχώρια ή ξένη επένδυση.