Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Έχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη https://www.cybermedia.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική σας προβολή.
Παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους όρους που ακολουθούν. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το κείμενο αυτό.

Γενικά

Οποιαδήποτε και κάθε χρήση του δικτυακού τόπου της Cybermedia υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Cybermedia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.
Με την είσοδό σας ή όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή σας ή τη χρήση του δικτυακού τόπου αποδέχεστε αυτόματα τους παρόντες Όρους Χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους ως βασικούς προκειμένου για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Για οποιαδήποτε και κάθε χρήση του δικτυακού τόπου της Cybermedia ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς.
Ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Cybermedia

Ο χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η Cybermedia αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαρκή διαθεσιμότητα του δικτυακού της τόπου. Επίσης η Cybermedia διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους ή μερικούς διακοπής της λειτουργίας ή παροχής του παρόντος δικτυακού τόπου ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτόν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.

Χρήση του δικτυακού τόπου της Cybermedia των περιεχομένων αυτού και των πληροφοριών που παρέχονται

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Cybermedia θα παρέχονται στο χρήστη –εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη δήλωση– δωρεάν. Επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει τις προσφερόμενες πληροφορίες ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών και ειδικά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, μετατροπή ή ενσωμάτωση αυτών σε οποιασδήποτε μορφής έκδοση ή διαφήμιση επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της Cybermedia ή του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη των πληροφοριών. Η Cybermedia εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ασφαλιστικά δικαιώματα. Η Cybermedia διατηρεί πάντοτε στην ιδιοκτησία της οποιαδήποτε ανάλογα ασφαλιστικά δικαιώματα (ειδικότερα ονομασίες και εμπορικά σήματα).

Η Cybermedia έχει συγκεντρώσει και ελέγξει όλες τις πληροφορίες με τη μέγιστη φροντίδα και τις παρέχει σύμφωνα με τις γνώσεις και την πεποίθηση της. Όσον αφορά σε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, η εταιρεία τις έχει υιοθετήσει χωρίς καμιά μεταβολή. Ο κάθε χρήστης φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των πληροφοριών ως προς την ορθότητα, την πληρότητα ή την ενημερότητά τους.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

Σύνδεσμοι, περιεχόμενα και πληροφορίες για τρίτους

Ο δικτυακός τόπος της Cybermedia είναι δυνατό να περιέχει συνδέσεις και παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Cybermedia δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων και δεν παρουσιάζει ούτε προωθεί τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους ως δικά της, καθώς η Cybermedia δεν έχει τον έλεγχο των πληροφοριών ή των περιεχομένων των εν λόγω ιστοσελίδων. Επίσης, η Cybermedia δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών από τρίτους τις οποίες ο δικτυακός τόπος της Cybermedia παρέχει ως πληροφορίες από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που παρέχονται από οποιουσδήποτε συνεργαζομένους πωλητές.
Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.
Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Αποθήκευση λογισμικού

Στην περίπτωση που η Cybermedia προσφέρει λογισμικό για αποθήκευση, κάθε χρήση του εν λόγω λογισμικού θα υπόκειται στους σχετικούς όρους χρήσης του νόμιμου προμηθευτή ή του συγκεκριμένου κατασκευαστή. Αυτοί οι όροι χρήσης θα μεταφέρονται μαζί με το λογισμικό ή μπορούν να ληφθούν από τον κατασκευαστή/νόμιμο προμηθευτή του λογισμικού.

Ανακοίνωση για τους ιούς των Η/Υ

Αν και η Cybermedia κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει το δικτυακό της τόπο καθαρό από ιούς, η Cybermedia αδυνατεί να παρέχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή εγγύηση ότι δεν έχει προσβληθεί από ιούς. Ο Χρήστης, για δική του προστασία, θα κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και θα χρησιμοποιήσει ανιχνευτή ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία, οποιοδήποτε λογισμικό.

Κανονισμοί για τη χρήση κωδικών και υποχρεώσεις

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση κωδικών και την αποφυγή κάθε ανάρμοστης συμπεριφοράς όσον αφορά στη χρήση τέτοιων κωδικών που πιθανόν να έχει λάβει για χρήση στο δικτυακό τόπο της Cybermedia. Στην περίπτωση που ο χρήστης ανακαλύψει ότι ο κωδικός του έχει διατεθεί ακούσια σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που δεν έχει δικαιοδοσία ή ότι υφίσταται κίνδυνος κακής χρήσης, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Cybermedia. Στη συνέχεια, η Cybermedia θα προχωράει σε αποκλεισμό του εν λόγω κωδικού. Παρόλα αυτά όμως, η Cybermedia δεν φέρει καμία ευθύνη ενδωσυμβατική, λόγω αδικοπραξίας ή νομικής διάταξης που πιθανόν να θεωρεί ότι ισχύει, για καταβολή αποζημίωσης για την κακή χρήση οποιουδήποτε Προσωπικού Κωδικού. Επιπλέον η Cybermedia διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους, να ακυρώσει ή να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης του Χρήστη στην περιοχή που προστατεύεται με κωδικό αποκλείοντας τα Δεδομένα Χρήστη.

Περιορισμός ευθύνης

Η Cybermedia χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Cybermedia, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η Cybermedia σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Ως εκ τούτου η Cybermedia δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, απώλεια κερδών, οριστική διακοπή λειτουργίας, αναστολή λειτουργίας ή απώλεια δεδομένων ή άλλης συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού της τόπου.

Δικαιοδοσία/Ισχύουσα νομοθεσία

Η Cybermedia δεν ισχυρίζεται ότι οι πληροφορίες, το λογισμικό ή η τεκμηρίωση που παρέχει ο δικτυακός τόπος της είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για ανάγνωση ή αποθήκευση σε άλλες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Cybermedia από άλλες χώρες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση στις πληροφορίες του δικτυακού τόπου της Cybermedia, στο λογισμικό ή την τεκμηρίωση από χώρες όπου το εν λόγω περιεχόμενο είναι παράνομο.

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Συμφωνείτε στην ύπαρξη αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αθήνας για οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει ή έχει σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον παρόντα δικτυακό τόπο.

© Cybermedia