Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία μας σχεδιάζει, αναπτύσσει και συμμετέχει στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης που αφορούν:

  • Συστήματα ποιότητας βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008
  • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 22000:2006 (πρώην ΕΛΟΤ 1416 – HACCP)
  • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004
  • Συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801:2007)
  • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου BS 17799 ( ISO 27001)
  • Συστήματα διαπίστευσης εργαστηρίων, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO / IEC 17025:2005
  • Συστήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου SA 8000
  • Συστήματα διαχειριστικής επάρκειας, βάση του Εθνικού Προτύπου για την διαχείριση έργων (ΕΛΟΤ 1429:2008), για Οργανισμούς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
  • Συστήματα διαχειριστικής επάρκειας για παρόχους επικοινωνίας, βάση του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εργαλεία πληροφορικής. Τα συγκεκριμένα εργαλεία αφορούν την ορθή διαχείριση των διαδικασιών και των εντύπων τεκμηρίωσης και έχουν ως στόχο την απλοποίηση της λειτουργίας του κάθε συστήματος.